Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

#changeafutureDyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol

Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr yn ystod pythefnos maethu. Rydym yno rhwng 9 yb a 1yp. Mae’r Hwb yn Rhydaman yn 41 Quay Street, Llanelli yn 36 Heol Stepney a Caerfyrddin o fewn swyddfa’r Cyngor Sir yn Stryd Spillman. Mae Cal yr Arth Maethu wedi bod yn ymddangos hefyd, felly gallwch I gael sgwrs anffurfiol gyda aelodau’r tîm, rydym yn edrych ymlaen I’ch gweld chi.


Bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo

Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

pebbles on beach showing siblings

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol.

Mae ein plant ein hunain wedi dal i fod yn agos i’w gilydd wrth dyfu i fyny, ac maent yn cefnogi ei gilydd pan na fedrwn ni wneud hynny.

Y llynedd, aeth ein mab maeth ar drip ysgol am y tro cyntaf, ac roedd ei ddwy chwaer yn gweld ei eisiau yn fawr, er eu bod yn aml yn cecran â’i gilydd! Wel dyna blant i chi!  Roeddent yn methu aros iddo ddychwelyd, a gwnaeth hyn argraff fawr arnom. Yn yr eiliad honno sylweddolon ni mor bwysig oedd y cyfle i’r plant arbennig yma gael eu magu gyda’i gilydd, ac roedden ni’n gwybod ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir wrth eu derbyn i’n cartref.

Mae’r plant yn gwybod y byddwn ni’n gofalu amdanynt cyhyd â bod angen, a rhyw adeg byddant yn gadael cartref ac yn tyfu’n oedolion annibynnol. Byddwn ni ddim o gwmpas am byth, ond bydd ganddynt ei gilydd ac mae hyn yn rhoi hyder i ni wybod y byddant yn iawn.

Rydyn ni’n dwlu ar faethu ac mae’n anodd i ni feddwl am y pethau negyddol petaech yn gofyn amdanynt. Yn wir, mae maethu brodyr a chwiorydd yn haws gan eu bod yn gweithio pethau allan gyda’i gilydd. Mae ganddynt gwmni, ond ambell waith mae angen i ni fod yn drefnus a chynllunio yn dda i fynd â nhw i weithgareddau gwahanol.

Mae angen gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd yn Sir Gaerfyrddin. Ewch amdani. Rydyn ni mor falch ein bod ni wedi gwneud hynny.

Anita a Phil

Diwrnod y Sgarlets

Cawsom wahoddiad unwaith eto i fod yn bartneriaid cymunedol ym Mharc Y Sgarlets yn ystod ei gêm yn erbyn Caeredin ar y 6ed o Ebrill 2019. Dyma’r trydydd tro i ni gael ein cynnwys gan Parc Y Sgarlets a mae’r staff, rhieni maeth a’r plant yn dwlu ar y digwyddiad.

Cyn y gêm roedd stondinnau gennym yn y ‘Barn’, a fu’r plant yn brysur yn addurno placiau pren a magnets ar ein stondin grefftau a drefnwyd gan rhieni maeth a mentoriaid Debbie a John Sears.
Gwnaed bathodynau gan y plant gyda chymorth gan ein staff.

Diolch i Ed a Clare am cael benthyg Connect Four a jenga, roedd y plant wrth eu boddau yn chwarae.

Daeth Cochyn ar ymweliad, ac roedd wedi gwneud ffrind newydd yn Cal ein arth maethu.

Cafodd rhieni maeth a’r plant tocynnau i’r gêm, wnaethon nhw fwynhau yn fawr (er y canlyniad!)

Rhoddwyd 5 tocyn gan Thomas Cook i un teulu cael bwyd yn y Scott Quinnell lounge cyn y gêm, a tynnwyd enwau o het.

Diwrnod arbennig , llawn hwyl. Edrychwn ymlaen i fod yna eto tymor nesa. Diolch Sgarlets!

Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Fostering mural at Parc y ScarletsYdych chi erioed wedi bod o dan Stand y Gorllewin ym Mharc Y Sgarlets. Mae’n  werth i chi fynd. Mae gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin wedi datblygu perthynas da gyda’r Sgarlets fel rhan o’i Cynllun cefnogu Cymunedau. Bu’r plant yn helpu i baentio’r wal. Rydym yn cynnal gweithgareddau recriwtio rheoliadd ym Mharc Y Sgarlets.
Ymunwch gyda ni yn ein gweithgaredd nesa ym mis Ebrill 2019, bydd y Sgarlets yn gwynebu Caeredin penwythnos Ebrill 5ed. Bydd y dyddiad yn cael ei gadarnhau yn nes at yr amser

 

Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu

Mae pawb yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ymfalchïo â Maisie ac Ellie Kiff pwy, wythnos diwethaf, oedd dau pobl ifanc allan o chwech yn y DU i dderbyn ‘Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu’ ar gyfer cefnogi plant fel rhan o’u teulu maethu.

Anne Sturgess, Rheolwr Tim Cynorthwyol of fewn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin pwy wnaeth enwebi Maisie a Ellie am ein gefnogaeth ardderchog i lawer o blant a phobl ifanc dros y blynyddoedd.

Mynychodd Anne, sy’n gweithio’n agos gyda gofalwyr maeth plant Sir Gaerfyrddin, y seremoni wobrwyo yn Llundain yr wythnos diwethaf a dywedodd:

“Yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin, rydym yn sicrhau mai nid yn unig yw Gofalwyr Maeth sy’n derbyn cefnogaeth gan y Tîm. Mae plant a phobl ifanc sy’n meithrin yn rhan annatod o’r gwasanaeth maethu ac ni ellir tanbrisio’r gefnogaeth, sefydlogrwydd a chyfeillgarwch y maent yn eu darparu ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed.

Mae Maisie a Ellie, ynghyd â’n holl blant sy’n meithrin, yn rhan hynod bwysig o’n gwasanaeth ac ni allwn ei wneud hebddynt. Mae Maisie a Ellie yn haeddu y wobr hon am y ffordd y maent wedi helpu eu Mam a Dad gyda gofalu am blant dros y blynyddoedd, ac mae rhai ohonynt wedi cael anghenion corfforol cymhleth.

Mae Maisie a Ellie yn enghreifftiau gwych o bobl ifanc sy’n maethu ac mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ffodus iawn i’w cael fel rhan o’n tîm’.

Noson Wybodaeth Tachwedd 21

thumbnail of noson-wybodaeth-nov-21Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos Fercher Tachwedd 21 rhwng 6 a 8 yh.

Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.

Gwefan Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin bellach yn ‘Fyw’

Launch of foster website Llanelly houseMae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn llawn cyffro ei fod yn lansio’i wefan newydd.  Cafodd y wefan ei lansio’n swyddogol ar 10 Medi ym Mhlas Llanelly. Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth a chanllawiau helaeth i ofalwyr maeth posib ac yn egluro rhai o’r ffyrdd y mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn gallu helpu a chefnogi’r rheiny sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwyr maeth. Mae’r wefan hefyd yn cynnig y newyddion diweddaraf a gwybodaeth i ofalwyr maeth presennol yn Sir Gaerfyrddin. Gellir defnyddio’r wefan yn llawn ar ddyfeisiau symudol a llechi ac mae’n hawdd ei defnyddio.

Edrychwch ar yr astudiaethau achos a’r clipiau fideo ar y wefan newydd gan Ofalwyr Maeth presennol a Mentoriaid Maeth, sy’n rhoi cipolwg o faethu. Gallwch gael golwg ar y wefan Maethu yma – www.maethusirgar.cymru

 

Noson Wybodaeth

thumbnail of noson-wybodaeth-sep-18Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos fercher Medi 19 rhwng 6 a 8 yh.

Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.