Pam y gwnaethom ddewis maethu i Wasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn recriwtio gofalwyr maeth ar gyfer ein plant ac mae angen y math iawn o bobl arnom a fyddai’n croesawu plentyn i’w cartref. Byddech yn synnu faint o bobl sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol i ddod yn ofalwyr maeth, ond os oes gennych y gwerthoedd cywir ac am wneud gwahaniaeth i ddyfodol plentyn sy’n agored i niwed, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Bydd ein tîm yn gofalu amdanoch o’r alwad ffôn gyntaf ac yn eich cefnogi’n llawn drwy’r broses ymgeisio os ydych yn dewis maethu drwy ein gwasanaeth maethu lleol a leolir yng nghanol ein sir.

Mae arnom angen gofalwyr maeth tymor hir, gofalwyr maeth tymor byr, gofalwyr maeth seibiant a gofalwyr maeth rhiant a baban … felly os teimlwch yr hoffech roi cyfle i blentyn lleol gael dyfodol diogel byddem yn falch iawn pe baech yn cysylltu â ni.

Mae Jackie a Marc, dim ond dau o’n gofalwyr maeth rhagorol, wedi rhannu eu teimladau ynglŷn â’u taith faethu eu hunain ers dod yn ofalwyr maeth cymeradwy i Gyngor Sir Caerfyrddin ddechrau 2018. Dewisodd Jackie a Marc faethu i Sir Gaerfyrddin ar ôl gwneud llawer o ymchwil ynghylch dod yn ofalwyr maeth ac ar ôl llawer o alwadau ffôn a chyfarfodydd. Roeddent am faethu plentyn lleol drwy wasanaeth maethu lleol er mwyn iddynt gael y math cywir o gymorth a gwasanaeth cyfeillgar 24 awr gan dîm pwrpasol o weithwyr cymdeithasol medrus, profiadol a phroffesiynol iawn. Rydym mor ddiolchgar eu bod wedi dewis maethu i ni. Rydym yn lwcus i’w cael.

A dweud y gwir, rydym mor ddiolchgar i’n holl ofalwyr maeth am ddewis maethu gyda ni, ond rydym hefyd yn angerddol am y ffaith bod pob plentyn sy’n derbyn gofal yn Sir Gaerfyrddin yn cael cymorth lleol gan Wasanaeth Corfforaethol ac mae hyn yn ein galluogi i gydlynu’r math cywir o ofal pwrpasol ar gyfer pob gofalwr maeth a phlentyn o un lleoliad canolog.

Mae angen i’n plant gael tîm lleol o’u hamgylch a dyna beth sy’n digwydd yng Ngwasanaeth Plant Sir Gaerfyrddin.

Roedd Jackie a Marc yn cydnabod pwysigrwydd cael eu paru’n ofalus â phlentyn o Sir Gaerfyrddin yr oedd eisoes â rhwydwaith cymorth proffesiynol cadarn o’i amgylch. Roedd hyn yn eu galluogi i fod yn hyderus bod gan wasanaeth maethu Sir Gaerfyrddin yr ethos a’r ymagwedd gywir er mwyn iddynt ddarparu gofal i’n plant mwyaf agored i niwed. Roedd hefyd yn sicrhau bod ganddynt rywun o dîm lleol, pa un a oedd hynny’n golygu rhywun o’r gwasanaeth maethu neu ein gwasanaeth addysg arbenigol, gweithiwr cymdeithasol y plentyn neu un o’n gweithwyr cymdeithasol therapiwtig arbenigol wrth law a heb fod yn bell i ffwrdd petai angen cymorth arnynt yn y fan a’r lle.

Mae cadw plant yn eu cymunedau mor bwysig ac mae’n eu galluogi i deimlo’n ddiogel ac yn gysylltiedig â’u gwreiddiau. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer eu llesiant yn y dyfodol ac yn anaml iawn y mae angen lleoli plentyn yn bell o’i gymuned. Mae Jackie a Marc yn cydnabod yn llwyr bod cefnogi plentyn i’w alluogi i aros yn ei ysgol ei hun a defnyddio gwasanaethau a chlybiau lleol wedi cael effaith enfawr ar ba mor llwyddiannus oedd eu blwyddyn gyntaf gyda ni. Maent yn ddau o’n gofalwyr maeth rhagorol sy’n darparu gwasanaeth rhyfeddol, ond byddent yn dweud eu bod dim ond yn ‘gofalu am blentyn fel eu plentyn eu hunain’. Nid ydynt yn gwneud rhywbeth rhyfeddol yn eu barn nhw, ond rydym ni’n gweld y darlun ehangach a sicrhau sefydlogrwydd i’n plant mwyaf agored i niwed yw ein nod.

Mae ein gofalwyr maeth wedi bod yn gwbl fodlon ar Wasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ystod eu blwyddyn gyntaf o ofalu am ein plant agored i niwed ac rydym yn falch iawn o hyn.

Rydym yn gwerthfawrogi ein gofalwyr maeth fel Jackie a Marc ac rydym yn deall yn llwyr mai dim ond dechrau taith a fydd, gobeithio, yn para am flynyddoedd lawer yw dod yn ofalwr maeth.

Jackie and Marc foster carersJackie a Marc

Mae gan fy ngŵr a minnau ddau o blant sydd wedi gadael y nyth bellach. Mae’r ddau ohonom yn athrawon ac yn hwyluswyr mewn datblygiad personol ac rydym yn angerddol am helpu eraill i gyrraedd eu potensial.

Gwnaethom benderfynu ystyried dod yn ofalwyr maeth er mwyn cynnig gofal seibiant i ddechrau gan edrych ar amrywiaeth o asiantaethau a oedd yn cynnig hyfforddiant a chymorth.

Pan wnaethom gysylltu â rhwydwaith maethu Cyngor Sir Caerfyrddin, roeddem yn teimlo’n gyfforddus â’r tîm yn syth a oedd yn gyfeillgar ond hefyd yn broffesiynol.

Yn ystod pob cam o’r broses hyfforddi, rhoddwyd gwybodaeth berthnasol a chymorth wedi’i deilwra i ni. Roeddem yn teimlo bod y Tîm Maethu a’r dull cynhwysol ac amrywiol yr oeddent yn ei gynnig yn cyd-fynd â’n gwerthoedd ein hunain ac yn diwallu ein hanghenion gan roi’r adnoddau i ni ddatblygu yn ein rolau fel rhieni maeth therapiwtig proffesiynol llawn amser.

Newidiodd ein meddyliau ynglŷn â bod yn ofalwyr seibiant drwy’r broses hyfforddi a chawsom ein cyflwyno i fachgen ifanc hyfryd a ddaeth, ar ôl sawl ymweliad, i fyw gyda ni’n llawn amser ac mae wedi dod yn rhan o’n bywyd teuluol yn berffaith.

Cawsom ein paru’n ofalus â’n lleoliad cyntaf a chafodd y broses ei rheoli’n gadarn gan y tîm maethu er mwyn sicrhau bod y broses bontio mor hwylus â phosibl i bawb.

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers hynny ac rydym wedi cael cyfle bellach i edrych yn ôl ar ein taith drwy ddychwelyd i’r panel. Mae bod yn rhieni maeth wedi bod yn heriol ac, yn ddi-os, mae hefyd wedi ein galluogi i dyfu fel teulu. Mae ein teulu newydd wedi dysgu llawer i ni amdanom ni ein hunain fel unigolion ac wedi gwneud ein teulu’n gryfach yn gyffredinol.

Rydym yn teimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi fel rhan o’r tîm maethu, a braint yw gallu cynnig cartref diogel gan wneud cyfraniad cadarnhaol at lesiant plant yn ein cymuned.

Rydym yn falch ein bod wedi dewis Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin, ar ôl edrych ar sawl asiantaeth arall ymlaen llaw.’

Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

pebbles on beach showing siblings

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol.

Mae ein plant ein hunain wedi dal i fod yn agos i’w gilydd wrth dyfu i fyny, ac maent yn cefnogi ei gilydd pan na fedrwn ni wneud hynny.

Y llynedd, aeth ein mab maeth ar drip ysgol am y tro cyntaf, ac roedd ei ddwy chwaer yn gweld ei eisiau yn fawr, er eu bod yn aml yn cecran â’i gilydd! Wel dyna blant i chi!  Roeddent yn methu aros iddo ddychwelyd, a gwnaeth hyn argraff fawr arnom. Yn yr eiliad honno sylweddolon ni mor bwysig oedd y cyfle i’r plant arbennig yma gael eu magu gyda’i gilydd, ac roedden ni’n gwybod ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir wrth eu derbyn i’n cartref.

Mae’r plant yn gwybod y byddwn ni’n gofalu amdanynt cyhyd â bod angen, a rhyw adeg byddant yn gadael cartref ac yn tyfu’n oedolion annibynnol. Byddwn ni ddim o gwmpas am byth, ond bydd ganddynt ei gilydd ac mae hyn yn rhoi hyder i ni wybod y byddant yn iawn.

Rydyn ni’n dwlu ar faethu ac mae’n anodd i ni feddwl am y pethau negyddol petaech yn gofyn amdanynt. Yn wir, mae maethu brodyr a chwiorydd yn haws gan eu bod yn gweithio pethau allan gyda’i gilydd. Mae ganddynt gwmni, ond ambell waith mae angen i ni fod yn drefnus a chynllunio yn dda i fynd â nhw i weithgareddau gwahanol.

Mae angen gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd yn Sir Gaerfyrddin. Ewch amdani. Rydyn ni mor falch ein bod ni wedi gwneud hynny.

Anita a Phil

Diwrnod y Sgarlets

Cawsom wahoddiad unwaith eto i fod yn bartneriaid cymunedol ym Mharc Y Sgarlets yn ystod ei gêm yn erbyn Caeredin ar y 6ed o Ebrill 2019. Dyma’r trydydd tro i ni gael ein cynnwys gan Parc Y Sgarlets a mae’r staff, rhieni maeth a’r plant yn dwlu ar y digwyddiad.

Cyn y gêm roedd stondinnau gennym yn y ‘Barn’, a fu’r plant yn brysur yn addurno placiau pren a magnets ar ein stondin grefftau a drefnwyd gan rhieni maeth a mentoriaid Debbie a John Sears.
Gwnaed bathodynau gan y plant gyda chymorth gan ein staff.

Diolch i Ed a Clare am cael benthyg Connect Four a jenga, roedd y plant wrth eu boddau yn chwarae.

Daeth Cochyn ar ymweliad, ac roedd wedi gwneud ffrind newydd yn Cal ein arth maethu.

Cafodd rhieni maeth a’r plant tocynnau i’r gêm, wnaethon nhw fwynhau yn fawr (er y canlyniad!)

Rhoddwyd 5 tocyn gan Thomas Cook i un teulu cael bwyd yn y Scott Quinnell lounge cyn y gêm, a tynnwyd enwau o het.

Diwrnod arbennig , llawn hwyl. Edrychwn ymlaen i fod yna eto tymor nesa. Diolch Sgarlets!

Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Fostering mural at Parc y ScarletsYdych chi erioed wedi bod o dan Stand y Gorllewin ym Mharc Y Sgarlets. Mae’n  werth i chi fynd. Mae gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin wedi datblygu perthynas da gyda’r Sgarlets fel rhan o’i Cynllun cefnogu Cymunedau. Bu’r plant yn helpu i baentio’r wal. Rydym yn cynnal gweithgareddau recriwtio rheoliadd ym Mharc Y Sgarlets.
Ymunwch gyda ni yn ein gweithgaredd nesa ym mis Ebrill 2019, bydd y Sgarlets yn gwynebu Caeredin penwythnos Ebrill 5ed. Bydd y dyddiad yn cael ei gadarnhau yn nes at yr amser