Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

pebbles on beach showing siblings

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol.

Mae ein plant ein hunain wedi dal i fod yn agos i’w gilydd wrth dyfu i fyny, ac maent yn cefnogi ei gilydd pan na fedrwn ni wneud hynny.

Y llynedd, aeth ein mab maeth ar drip ysgol am y tro cyntaf, ac roedd ei ddwy chwaer yn gweld ei eisiau yn fawr, er eu bod yn aml yn cecran â’i gilydd! Wel dyna blant i chi!  Roeddent yn methu aros iddo ddychwelyd, a gwnaeth hyn argraff fawr arnom. Yn yr eiliad honno sylweddolon ni mor bwysig oedd y cyfle i’r plant arbennig yma gael eu magu gyda’i gilydd, ac roedden ni’n gwybod ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir wrth eu derbyn i’n cartref.

Mae’r plant yn gwybod y byddwn ni’n gofalu amdanynt cyhyd â bod angen, a rhyw adeg byddant yn gadael cartref ac yn tyfu’n oedolion annibynnol. Byddwn ni ddim o gwmpas am byth, ond bydd ganddynt ei gilydd ac mae hyn yn rhoi hyder i ni wybod y byddant yn iawn.

Rydyn ni’n dwlu ar faethu ac mae’n anodd i ni feddwl am y pethau negyddol petaech yn gofyn amdanynt. Yn wir, mae maethu brodyr a chwiorydd yn haws gan eu bod yn gweithio pethau allan gyda’i gilydd. Mae ganddynt gwmni, ond ambell waith mae angen i ni fod yn drefnus a chynllunio yn dda i fynd â nhw i weithgareddau gwahanol.

Mae angen gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd yn Sir Gaerfyrddin. Ewch amdani. Rydyn ni mor falch ein bod ni wedi gwneud hynny.

Anita a Phil

Diwrnod y Sgarlets

Cawsom wahoddiad unwaith eto i fod yn bartneriaid cymunedol ym Mharc Y Sgarlets yn ystod ei gêm yn erbyn Caeredin ar y 6ed o Ebrill 2019. Dyma’r trydydd tro i ni gael ein cynnwys gan Parc Y Sgarlets a mae’r staff, rhieni maeth a’r plant yn dwlu ar y digwyddiad.

Cyn y gêm roedd stondinnau gennym yn y ‘Barn’, a fu’r plant yn brysur yn addurno placiau pren a magnets ar ein stondin grefftau a drefnwyd gan rhieni maeth a mentoriaid Debbie a John Sears.
Gwnaed bathodynau gan y plant gyda chymorth gan ein staff.

Diolch i Ed a Clare am cael benthyg Connect Four a jenga, roedd y plant wrth eu boddau yn chwarae.

Daeth Cochyn ar ymweliad, ac roedd wedi gwneud ffrind newydd yn Cal ein arth maethu.

Cafodd rhieni maeth a’r plant tocynnau i’r gêm, wnaethon nhw fwynhau yn fawr (er y canlyniad!)

Rhoddwyd 5 tocyn gan Thomas Cook i un teulu cael bwyd yn y Scott Quinnell lounge cyn y gêm, a tynnwyd enwau o het.

Diwrnod arbennig , llawn hwyl. Edrychwn ymlaen i fod yna eto tymor nesa. Diolch Sgarlets!

Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Fostering mural at Parc y ScarletsYdych chi erioed wedi bod o dan Stand y Gorllewin ym Mharc Y Sgarlets. Mae’n  werth i chi fynd. Mae gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin wedi datblygu perthynas da gyda’r Sgarlets fel rhan o’i Cynllun cefnogu Cymunedau. Bu’r plant yn helpu i baentio’r wal. Rydym yn cynnal gweithgareddau recriwtio rheoliadd ym Mharc Y Sgarlets.
Ymunwch gyda ni yn ein gweithgaredd nesa ym mis Ebrill 2019, bydd y Sgarlets yn gwynebu Caeredin penwythnos Ebrill 5ed. Bydd y dyddiad yn cael ei gadarnhau yn nes at yr amser