Dewch i fod yn ofalwr maeth yn Sir Gaerfyrddin

Allech chi helpu i drawsnewid bywyd plentyn?

Have you considered fostering in Carmarthenshire

Have you considered fostering in Carmarthenshire

Have you considered fostering in Carmarthenshire

#changeafuture

Noson Wybodaeth

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn cynnal Noson Wybodaeth yn Clwb Cross Hands, 41 Heol Llandeilo, Cross Hands, SA14 6RD. Noson anffurfiol i gwrdd a staff a rhieni maeth a sgwrsio dron baned. Bydd croeso cynnes yn eich disgwyl. Os hoffech ymuno a ni am fwy o wybodaeth, gyrrwch e bost i fostering@carmarthenshire.gov.uk gan gynnwys eich enw a rhif ffon a fe gysylltwn ni a chi i drafod y ffordd orau

Llwytho a lliwio delwedd Cal NadoligErs imi fod gyda fy nheulu maeth, rwy’n gwneud yn dda yn yr ysgol. Mae fy mywyd wedi newid cymaint. Mae’n teimlo’n dda bod rhywun yn fy nghefnogi. Rwy’n gwybod pwy ydw i nawr..


Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

  • Helpwch plant lleol
  • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
  • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
  • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
  • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
  • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Newyddion


Foster Carers’ Charter implementation toolkit for WalesFframwaith Gweithredu Siarter Gofalwyr Maeth Cymru

Mae Siarter Y Gofalwyr Maeth yn cefnogi cyfrifoldebau awdurdodau lleol fel rhieni corfforaethol ac mae’n amlinellu fframwaith hawliau a disgwyliadau ar gyfer gofalwyr maeth. [Mwy]

Ffurflen Ar-lein ynghylch Maethu

Mae gennym dîm o Gynghorwyr Maethu cyfeillgar a phrofiadol y gallwch gael sgwrs â nhw, heb unrhyw reidrwydd, er mwyn cael gwybod mwy am fod yn Ofalwr Maeth. Ni fydd unrhyw bwysau arnoch, ac ni fyddwch yn cael eich taer gymell, byddwn ond yn rhoi cyngor a gwybodaeth dda ichi.

Gwirio cyflym….

  • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
  • Amser sbȃr i wario gyda plant?
  • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?

Maethu yn Sir Gaerfyrddin

Oes gennych chi ystafell sbâr yn eich cartref ar gyfer plentyn neu berson ifanc? Rydym yn chwilio am bobl dwymgalon, ofalgar ac ymroddedig sydd eisiau helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Foster child sitting on pavement

Ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, mae nifer o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus i’w maethu. Drwy fod yn ofalwr maeth, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gofal maeth ar gael sy’n addas i’ch anghenion a’ch amgylchiadau unigol chi.

Foster family

Rydym yn chwilio am ofalwyr profiadol a newydd o bob cefndir i drawsnewid bywyd plentyn neu berson ifanc am byth. Ystyrir pob cais. Os oes gennych natur garedig a gofalgar, tosturi at bobl ifanc, ac os ydych yn ymrwymedig ac yn llawn hwyl – rydym eisiau clywed gennych heddiw!

Rydym yn falch o fod yn rhan o Gyngor Sir Gaerfyrddin. Yr ydym yn cynnig llawer o gefnogaeth i’n rhienu maeth, p’un ai ydych yn brofiadol neu yn newydd – yn cynnwys hyfforddiant, oruchwyliaeth, cefnogaeth grwp, a chymorth ariannol

Gyngor Sir Gar, Carmarthenshire County Council logo


Mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfuniad o wasanaethau maethu pedwar awdurdod lleol, sy’n cydweithio â phlant a phobl ifanc leol. Rydym yn fudiad di-elw sy’n cwmpasu Powys, Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.