Allech chi faethu?

Mae bod yn rhan o deulu sy’n maethu yn wych. Mae Mam a Dad wedi maethu ers blynyddoedd a rydw i wedi tyfu i fyny mewn cartref sydd a phlant sydd fel chwiorydd a brodyr i fi. Mae’n annodd ambell waith pan meant yn gadael, ond rydw I yn gwybod mod i wedi bod yn rhan o rhywbeth da, a rydw i a’m chwiorydd wedi helpu hefyd.

Oes gennych chi ystafell sbâr yn eich cartref ar gyfer plentyn neu berson ifanc? Rydym yn chwilio am bobl dwymgalon, ofalgar ac ymroddedig sydd eisiau helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Mae maethu plentyn yn un o’r pethau mwyaf gwerth chweil a phwysig y gallwch ei wneud. Mae ein gofalwyr maeth yn rhoi cartrefi diogel, cariadus a sefydlog i blant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd genedigol – boed hynny dros dro neu am gyfnod hwy.

Maent yn bobl gyffredin sy’n gwneud rhywbeth hynod ac sydd wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion corfforol ac emosiynol y plentyn/plant a roddwyd yn eu gofal. Nid yn unig y mae maethu yn rôl sy’n rhoi llawer o foddhad personol, mae gofalwyr maeth yn chwarae rhan hollbwysig o ran cael effaith gadarnhaol ar fywyd plentyn/person ifanc mewn amgylchedd lle gallant deimlo’n ddiogel a lle maent yn cael eu cefnogi.

Yn aml, caiff maethu ei ddefnyddio i ddarparu gofal dros dro i blant tra bod eu rhieni genedigol yn cael cymorth i oresgyn problemau y gallant fod yn eu hwynebu. Unwaith y bydd y problemau hyn wedi’u datrys a bod eu rhieni yn gallu gofalu amdanynt yn ddiogel, byddant yn dychwelyd adref. Bydd rhai eraill yn aros mewn gofal maeth tymor hir, yn cael eu mabwysiadu neu’n symud ymlaen i fyw’n annibynnol.

Rydym yn cynnig llawer o gymorth i’n gofalwyr maeth – pa un a ydych yn brofiadol neu’n newydd – gan gynnwys hyfforddiant, goruchwyliaeth, cymorth grŵp a chymorth ariannol. Felly, pa un a ydych yn ofalwr maeth profiadol neu fod gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am faethu yn Sir Gaerfyrddin, cysylltwch â ni heddiw i gael sgwrs anffurfiol. Gallwch hyd yn oed siarad â rhai o’n gofalwyr maeth a fyddai’n falch o rannu eu profiadau â chi.

Foster carers in Carmarthenshire

Peidiwch ag oedi, darganfyddwch sut y gallech wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn neu berson ifanc yn Sir Gaerfyrddin heddiw!

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faethu plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, byddem yn falch iawn o glywed gennych! Gallwch gysylltu â’n Tîm Recriwtio (Maethu) i gael sgwrs anffurfiol ac er mwyn iddynt ateb unrhyw gwestiynau drwy ffonio 0800 0933 699.


Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

  • Helpwch plant lleol
  • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
  • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
  • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
  • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
  • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

 

Gwirio cyflym…

  • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
  • Amser sbȃr i wario gyda plant?
  • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?

 

Ffurflen Ar-lein ynghylch Maethu

Mae gennym dîm o Gynghorwyr Maethu cyfeillgar a phrofiadol y gallwch gael sgwrs â nhw, heb unrhyw reidrwydd, er mwyn cael gwybod mwy am fod yn Ofalwr Maeth. Ni fydd unrhyw bwysau arnoch, ac ni fyddwch yn cael eich taer gymell, byddwn ond yn rhoi cyngor a gwybodaeth dda ichi.