Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

pebbles on beach showing siblings

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol.

Mae ein plant ein hunain wedi dal i fod yn agos i’w gilydd wrth dyfu i fyny, ac maent yn cefnogi ei gilydd pan na fedrwn ni wneud hynny.

Y llynedd, aeth ein mab maeth ar drip ysgol am y tro cyntaf, ac roedd ei ddwy chwaer yn gweld ei eisiau yn fawr, er eu bod yn aml yn cecran â’i gilydd! Wel dyna blant i chi!  Roeddent yn methu aros iddo ddychwelyd, a gwnaeth hyn argraff fawr arnom. Yn yr eiliad honno sylweddolon ni mor bwysig oedd y cyfle i’r plant arbennig yma gael eu magu gyda’i gilydd, ac roedden ni’n gwybod ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir wrth eu derbyn i’n cartref.

Mae’r plant yn gwybod y byddwn ni’n gofalu amdanynt cyhyd â bod angen, a rhyw adeg byddant yn gadael cartref ac yn tyfu’n oedolion annibynnol. Byddwn ni ddim o gwmpas am byth, ond bydd ganddynt ei gilydd ac mae hyn yn rhoi hyder i ni wybod y byddant yn iawn.

Rydyn ni’n dwlu ar faethu ac mae’n anodd i ni feddwl am y pethau negyddol petaech yn gofyn amdanynt. Yn wir, mae maethu brodyr a chwiorydd yn haws gan eu bod yn gweithio pethau allan gyda’i gilydd. Mae ganddynt gwmni, ond ambell waith mae angen i ni fod yn drefnus a chynllunio yn dda i fynd â nhw i weithgareddau gwahanol.

Mae angen gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd yn Sir Gaerfyrddin. Ewch amdani. Rydyn ni mor falch ein bod ni wedi gwneud hynny.

Anita a Phil