Trosglwyddo i faethu gyda ni

Mae trosglwyddo i weithio fel gofalwr maeth gyda ni yn haws nag yr ydych yn ei feddwl. Rydym yn gwybod mai eich prif ystyriaeth fel gofalwr maeth yw sefydlogrwydd y plant sydd yn eich gofal. Fodd bynnag, yn yr un modd â’r holl ddewisiadau eraill mewn bywyd, efallai y byddech yn chwilio am newid neu am her newydd. Mae pob Gofalwr Maeth yn rhydd i ddewis i bwy maent yn gweithio ac mae gennych yr hawl felly i newid i Wasanaeth Maethu arall.

Rydym yn cydymffurfio â’r ‘Protocol Trosglwyddo Gofalwyr’ sy’n seiliedig ar y rhagdybiaeth bod gan ofalwyr yr hawl i symud rhwng Gwasanaethau Maethu; a’r egwyddor mai lles plentyn mewn lleoliad yw’r flaenoriaeth ym mhob achos.” (Y Rhwydwaith Maethu 2004).Felly mae modd i chi drosglwyddo hyd yn oed os ydych eisoes yn maethu gydag asiantaeth arall a’ch bod yn gofalu am blentyn. Pam mae gofalwyr maeth yn trosglwyddo i weithio i ni?

 • Prinder plant gyda’r asiantaeth bresennol
 • Lleoliadau blaenorol ddim yn cael eu paru’n dda
 • Angen cymorth mwy cyson
 • Deall pwysigrwydd cadw plant yn eu hardal leol
 • Dymuno cefnogi gwasanaeth maethu nid er elw Awdurdod Lleol

Mae nifer o fanteision i faethu’n uniongyrchol gyda ni:

 • Mae gennym nifer fawr o blant sy’n derbyn gofal yn Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn golygu bod gan ein gofalwyr ganran preswylio uwch na llawer o asiantaethau maethu eraill, ynghyd â bylchau byrrach rhwng lleoliadau. Felly, os ydych yn dibynnu ar incwm y gwaith maethu byddwch yn llai tebygol o gael cyfnodau hir rhwng lleoliadau.
 • Os ydych yn byw yn nhref Caerfyrddin, neu yn yr ardal o’i hamgylch, mae’n gwneud synnwyr eich bod yn gweithio gyda ni – rydym ar garreg eich drws, a gallwch ddibynnu arnom i fod yn gefn i chi pan fydd angen cymorth arnoch.
 • Byddwch yn cael cymorth rheolaidd gan ein gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol pwrpasol. Gallwch hefyd gael mynediad i hyfforddiant rheolaidd.

Mae pob cais i drosglwyddo yn cael ei ystyried yn unigol a gellir cwblhau rhai yn gynt nag eraill, yn dibynnu ar eich sefyllfa. Peidiwch ag oedi! Cysylltwch â ni ar 0800 0933699 neu anfonwch e-bost at fostering@sirgar.gov.uk. Byddem wir yn hoffi clywed gennych heddiw!


Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

 • Helpwch plant lleol
 • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
 • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
 • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
 • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
 • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Gwirio cyflym…

 • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
 • Amser sbȃr i wario gyda plant?
 • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?

 

Ffurflen Ar-lein ynghylch Maethu

Mae gennym dîm o Gynghorwyr Maethu cyfeillgar a phrofiadol y gallwch gael sgwrs â nhw, heb unrhyw reidrwydd, er mwyn cael gwybod mwy am fod yn Ofalwr Maeth. Ni fydd unrhyw bwysau arnoch, ac ni fyddwch yn cael eich taer gymell, byddwn ond yn rhoi cyngor a gwybodaeth dda ichi.